Project transmurale samenwerking in de palliatieve zorg van start

Erasmus MC en het palliatieve netwerk Midden-Brabant gaan samenwerken. Zij starten met het project ‘transmurale samenwerking in de palliatieve zorg'. Dat moet de afstemming in de palliatieve zorg in Midden-Brabant verbeteren.

Voor elk mens in de laatste levensfase is het van groot belang dat deze fase zoveel mogelijk verloopt naar de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager en de naasten. Vaak zijn er diverse zorgorganisaties en zorgverleners betrokken. Dat maakt dat een goede afstemming en samenwerking belangrijk zijn. In de dagelijkse praktijk ervaren zowel de zorgvragers als de zorgverleners problemen met het samenwerken, het onderzoeken welke problemen er zijn en het trachten om die problemen op te lossen.

Verbetertrajecten
Het netwerk palliatieve zorg Midden-Brabant heeft het initiatief genomen tot het formeren van een projectgroep die deze taak op zich gaat nemen. Deze projectgroep ‘transmurale samenwerking in de palliatieve zorg’ ontvangt begeleiding door deel te nemen aan het regionale leer- en verbeterprogramma Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg (TSPZ) van het Consortium voor Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland. Daarin worden in de netwerken palliatieve zorg in de regio diverse verbetertrajecten (door)ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze verbetertrajecten worden gevolgd en begeleid met actieonderzoek. Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland is een samenwerkingsverband van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), netwerken palliatieve zorg en het Erasmus MC.

Onderzoek
Het netwerk palliatieve zorg Midden-Brabant heeft gekozen voor een verbetertraject dat zich gaat richten op het transmuraal palliatief zorgpad. De duur van het project is 2,5 jaar en loopt van mei 2017 tot december 2019. De aanpak bestaat uit het in kaart brengen van een transmuraal palliatief zorgpad in de regio Midden-Brabant. Zorgvragers, naasten, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen worden met vragenlijsten bevraagd over de ervaringen. Onafhankelijke onderzoekers van het Erasmus MC voeren het onderzoek uit.

Nameting
Uit de onderzoeksuitkomsten volgt een sterkte-zwakte analyse van het regionale zorgpad. Vervolgens worden drie verbetertrajecten uitgewerkt en ingezet die leiden tot het oplossen van ervaren problemen. Eind 2019 houden de onderzoekers een nameting, wederom door het stellen van vragen aan zorgvragers, naasten, verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Daaruit kunnen ze afleiden of en in hoeverre ervaren problemen zijn opgelost.

Klik hier voor het stroomschema project ‘transmurale samenwerking in de palliatieve zorg’ >

 

Andere nieuwsberichten

Lezingen Crematorium Tilburg in 2018

Crematorium Tilburg en omstreken houdt, in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant, drie lezingen over sterven, verlie

Bijscholing palliatieve zorg van start

Zorgverleners bijscholen op het gebied van palliatieve zorg.

Borging van ervaringsdeskundigheid

Het Hersenletselnetwerk heeft gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen.

Zet alvast in jouw agenda: data café Brein

Er staan voor 2018 weer een aantal bijeenkomsten 'café Brein' op de agenda.

Geslaagde matchdag vanuit Wehelpen

Twaalf vrijwilligers van Contourn de Twern, de Rabobank, ZZ Opera Consultancy en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben zich vrijdag 24 november