Zorg voor mensen met dementie: neuzen staan nu dezelfde kant op

Een goed afgestemde samenwerking tussen de zorgprofessionals in Midden-Brabant: dat is het doel waarvoor het Zorgnetwerk Midden-Brabant de zorg voor mensen met dementie momenteel ánders inricht. De basis daarvoor is gelegd.

Het kwaliteitsproject van huisarts Monique Helmers (foto) heeft daar stevig aan bijgedragen. Zij werkte mee aan de invoering van zorgpad 1 en zorgpad 2 én aan het leggen van de koppeling tussen huisartsen en opgeleide casemanagers.

Keten van dementiezorg
Jan Lam van het Zorgnetwerk: "Er is in de regio Midden-Brabant een keten van dementiezorg. Een groot aantal professionals en instellingen bieden zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die leven met dementie en aan hun mantelzorgers. Deze keten had het karakter van een kluwen: te weinig gecoördineerd en niet voldoende op elkaar afgestemd."

Samenhang en continuïteit
Daarnaast stelt de zorgstandaard (de landelijke afspraken over wat goede dementiezorg is) dat zorgverleners op regionaal niveau moeten komen tot een gezamenlijke aanpak van dementiezorg c.q. integrale ketenzorg. Extra reden voor het Zorgnetwerk Midden-Brabant om die zorg anders in te richten. Jan Lam: "Het Zorgnetwerk is er voor professionals om te helpen hun complexe zorg en begeleiding van mensen met dementie thuis te verbeteren door gestructureerd samen te werken. In die zorg spelen huisartsen een centrale rol. Als die huisartsen op hun beurt dan weer nauw samenwerken met een casemanager dementie, dan is de cirkel rond en kunnen we samenhang en continuïteit bieden."

Zorgpad 1 en 2
De werkgroep ketenzorg dementie stelde in maart 2016 vast om de zorg voor mensen met dementie onder te verdelen in 2 categorieën: zorgpad 1 voor ' laagcomplexe' en zorgpad 2 voor de 'meer ingewikkelde' dementiezorg. Bij 1 hoort een ander zorgtraject (huisarts, de praktijkondersteuner en/of een wijkverpleegkundige) dan bij 2 (de casemanager). Om dit nieuwe denken in de praktijk uit te voeren, zijn de nodige stappen gezet.

In kaart brengen en houden
Het is belangrijk dat huisartsen in beeld hebben hoeveel patiënten met dementie hun praktijk eigenlijk telt. Als dat in kaart is gebracht (en in kaart wordt gehouden), kunnen zij het onderscheid maken tussen mensen die 'reguliere' zorg nodig hebben of juist 'extra' zorg. Daartoe zijn zo'n 70 huisartsen, bijna 70 praktijkondersteuners en 26 wijkverpleegkundigen bijgeschoold. Daarnaast zijn er 25 casemanagers opgeleid die de zorg in zorgpad 2 oppakken.

Scholing
Jan Lam instrueerde de casemanagers: uitleg zorgpaden, rol casemanager en koppeling aan huisartsen. Mensen met dementie thuis of de mantelzorgers ervaren een betere ondersteuning als hun huisarts samenwerkt met een casemanager dementie. Want die wordt dan tijdig ingezet en kan met de huisarts meekijken wat er nodig is aan hulp en die hulp vervolgens ook regelen. Huisarts Monique Helmers verzorgde met andere professionals de scholing aan de huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen (over ziekte- en zorgdiagnostiek en de zorgpaden). Ze onderzocht hoe de invoering van het werken met zorgpaden dementie en de koppeling van casemanagers dementie aan huisartsenpraktijken is verlopen. Begin juli is ze voor de opleiding kaderhuisarts ouderengeneeskunde geslaagd, onder meer na de presentatie aan de hand van deze poster >

Nulmeting
Monique Helmers is huisarts in de regio Midden-Brabant: "Ik heb dit kwaliteitsproject gedaan in het kader van mijn opleiding kaderhuisarts ouderenzorg. Even kort door de bocht: huisartsen zien vaak door de bomen het bos niet in de ouderenzorg. Vaak is er sprake van multi-problematiek. Dat bemoeilijkt het stellen van de diagnose dementie. Zonder diagnose kun je ook geen samenwerking aangaan met andere zorgprofessionals. Ik heb een nulmeting gehouden onder de huisartsen. Na de bijscholing heb ik nóg een meting gedaan. Daaruit bleek een duidelijk verschil: zorgpad 1 en 2 zijn inmiddels bij 90% van de ondervraagden bekend en de diagnose dementie wordt nu vaker in de eerste lijn gesteld. Huisartsen vinden ook veel beter hun weg naar de opgeleide casemanager."

Neuzen dezelfde kant op
Samenvattend: door deze nieuwe werkwijze in Midden-Brabant (her)kent de huisarts zijn patiënt met dementie 'beter' en weet op basis van de juiste diagnose wat het beste zorgtraject is. Voor de patiënt betekent dit dat die niet tussen het wal en het schip raakt en snel weet waar hij of zij aan toe is. Want de neuzen van de verschillende zorgprofessionals staan nu dezelfde kant op en er ligt een heldere standaard voor het zorgtraject voor mensen met dementie. Resten de aandachtspunten voor de toekomst:

  • zorgverleners in zorgpad 1 en 2 moeten gezamenlijk hun verantwoordelijkheid afbakenen en blijven evalueren;
  • alle spelers in het veld moeten verantwoordelijkheid nemen, ook de gemeente, de tweede lijn en de zorgverzekeraars;
  • het is een proces: over enige tijd wordt het effect gemonitord, ook bij patiënten en mantelzorgers.

Andere nieuwsberichten

Wel genomineerd, niet gewonnen

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant droeg de theatervoorstelling Botte Pech voor voor de jaarprijs palliatieve zorg van het experti

App ZorgBedMB nu beschikbaar

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen, hebben soms acuut extra zorg nodig.

NAH-lotgenotencontact

Binnenkort worden er 2 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met NAH en betrokkenen.

Lezingencyclus 2018

Ook in 2018 organiseert Crematorium Tilburg in samenwerking met Zorgnetwerk Midden-Brabant, het Netwerk Palliatieve zorg, de lezingencyclus.

Zorgprogramma hersenletsel beschikbaar

Hersenstichting en Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben samengewerkt in een pilot voor invoering van de zorgstandaard met als doel om de zorg