Overlegvormen

Stuurgroep

Centraal staat de Stuurgroep Geriatrisch Netwerk (SGN). Hierin zitten vertegenwoordigers van veertien organisaties. De stuurgroep komt twee keer per jaar bijeen. Onder de Stuurgroep vallen drie werkgroepen.

Samenstelling Stuurgroep

Werkgroep Ketenzorg Dementie Midden-Brabant

Deze werkgroep wordt gevormd door zo’n tien vertegenwoordigers en professionals van organisaties die zich bezighouden met de begeleiding en behandeling van mensen met dementie thuis. 

Samenstelling van de werkgroep ketenzorg dementie

Werkgroep Speerpunten 2015-2016

Deze werkgroep werkt speerpunten uit die tijdens een actieve denksessie eind 2014 zijn vastgesteld om in 2015 en 2016 aan te werken. Het zijn ‘Betere afstemming tussen organisaties’ en ‘Mensen met dementie langer veilig en zelfstandig wonen’. Deze zijn samengevoegd tot het thema ‘Kwetsbare ouderen ondersteunen bij langer veilig en zelfstandig thuis wonen.’ De werkgroep wordt voorgezeten door Marijke Megens (Thebe). Verder maken vertegenwoordigers van ContourdeTwern en Alzheimer NL. afdeling Midden-Brabant er deel van uit, ondersteund door de programmamanager.

Werkgroep ambitie en hoofddoelen

Deze werkgroep is 25-1-2017 ingesteld en gaat in het 1e halfjaar van 2017 de ambitie en hoofddoelen van het netwerk opnieuw formuleren. Het concept wordt aan de stuurgroep voorgelegd. In mei of juni komt de stuurgroep bij elkaar om de opnieuw geformuleerde ambitie en hoofddoelen vast te stellen.