Ketenzorg Dementie

Wat is Ketenzorg Dementie Midden-Brabant?

Het netwerk van organisaties en professionals die begeleiding, zorg en behandeling geven aan mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers. Vanuit één cliènt bekeken wisselen deze organisaties en professionals in tijd en plaats en maken ieder slechts een deel van de problematiek van de patiënt en diens naasten mee gedurende wisselende episodes in het ziektebeloop.

Doel

Via ketenzorg willen we goede zorg bevorderen door het aanbrengen van samenhang en continuïteit in zorg en begeleiding. Dit vereist maatwerk. Er is afstemming en flexibiliteit van alle betrokkenen voor nodig om continue af te stemmen op de behoeften van de mensen met dementie en hun naasten. Hun vragen zijn leidend voor de begeleiding en zorgverlening. We werken aan een integraal, kwalitatief passend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten. We proberen de schotten en belangen tussen organisaties die hnderen op te ruimen.

Doelgroepen

Organisaties en professionals die zorg- en welzijnsdiensten bieden aan mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers. Dit zijn onder meer wijkverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners, dementie- en mantelzorgconsulenten en specialisten ouderengeneeskunde. Zie voor een uitgebreider overzicht de Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Dementie.
 

Contactpersoon

Jan Lam, ketenregisseur